Oznámenie

V zmysle ustanovení Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 15. novembra 2010 o 12.30 hod. sa bude konať na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave, Dúbravská cesta č.9, v zasadacej miestnosti č. dv. 295 obhajoba dizertačnej práce

Dr. Ing. Mgr. Andreja Liptaja

vo vednom odbore: 11-24-9 Jadrová a subjadrová fyzika

Názov dizertačnej práce:

Analytický a unitárny prístup v aplikáciách elektromagnetických formfaktorov mezónov

Oponenti dizertačnej práce sú:

  1. doc. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. (FMFI UK)
  2. RNDr. Ján Nemčík, CSc. (ÚEF SAV)
  3. Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. (ÚF FPF, SU Opava)

Školiteľ: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta č. 9, 84511 Bratislava. Vaše otázky alebo pripomienky pošlite na adresu ústavu. Autoreferát sa nachádza na Filetomto mieste.