Oznámenie

V zmysle ustanovení Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. decembra 2009 o 13.00 hod. sa bude konať na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave, Dúbravská cesta č.9, v zasadacej miestnosti č. dv. 295 obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Michala Sečanského

vo vednom odbore: 11-24-9 Jadrová a subjadrová fyzika

Názov dizertačnej práce:

Statické a dynamické vlastnosti rôznych mezónov a deuterónu

Oponenti dizertačnej práce sú:

  1. doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. (ÚEF SAV)
  2. RNDr. Ján Nemčík, CSc. (ÚEF SAV)
  3. doc. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. (FMFI UK)

Školiteľ: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta č. 9, 84511 Bratislava. Vaše otázky alebo pripomienky pošlite na adresu ústavu. Autoreferát sa nachádza na tomto mieste.